We moeten er alles aan doen om een aantrekkelijk gastland te zijn”

Op dit moment werkt de ABU aan een routekaart Arbeidsmigranten. Wat houdt die routekaart precies in? En wat wordt ermee beoogd? Die vragen legden we voor aan ABU-bestuurslid Tom Sijpestijn en ABU-beleidsadviseur Arbeidsmigratie Rolf van der Meijden.

“De afgelopen jaren was er veel te doen rond arbeidsmigranten,” zegt Tom Sijpestijn, portefeuillehouder op het terrein van arbeidsmigratie binnen het ABU-bestuur. “Als er kritiek kwam van vakbonden, de Haagse politiek of lokale en provinciale overheden, gingen wij als ABU op zoek naar een oplossing. Het was dus vooral reactief. Met deze routekaart kiezen we voor een proactieve aanpak. We willen niet reageren op de kritiek van anderen, maar zelf in de lead zijn.”

“In het ABU-beleidsplan 2021 hebben we aangegeven dat kwaliteit de basis vormt van onze strategie,” vult ABU-beleidsadviseur Rolf van der Meijden aan. “De kwaliteitsimpuls arbeidsmigranten is hier onderdeel van.” Eerder al ontwikkelde de ABU de Fair Employment Code, het Fair Recruitment Charter en een Veiligheidsprotocol rond corona. Van der Meijden: “Dit jaar willen we dat verder uitbouwen. Met als doel een veiliger, zekerder, onafhankelijker en goed verblijf van arbeidsmigranten in ons land.”

Rapport-Roemer

Maar wat staat er nu in die routekaart? Van der Meijden: “In de routekaart staan voorstellen om het advies van de commissie-Roemer in de praktijk te brengen, onderwerpen voor het cao-overleg en zaken die onze commissie ABU International zelf belangrijk vindt. Vervolgens geven we aan hoe we dat willen regelen en wat en vooral wie daarvoor nodig zijn. Bovendien is er een tijdsplanning aan gekoppeld.” Een van de onderwerpen is regulering, waaronder een verplichte certificering voor de branche, vertelt hij. “Als ABU zijn wij niet tegen meer regels, maar dat moet wel gepaard gaan met een sluitende aanpak. Anders is het water naar de zee dragen.” Ook inkomenszekerheid is onderdeel van de routekaart, aldus Sijpestijn. “Meer concreet betekent dat dat als de arbeidsmigrant voor het eerst naar Nederland komt, diegene recht heeft op twee maanden voltijds minimum(jeugd)loon, ongeacht de contractduur of het aantal gewerkte uren. En als een arbeidsmigrant niet blijkt te functioneren, wordt het vervoer naar het thuisland door de uitzendorganisatie bekostigd en eventuele schulden kwijtgescholden.” Daarnaast staat in de routekaart tevens een voorstel om dakloosheid te voorkomen. Van der Meijden: “Na einde werk kan de arbeidsmigrant vier weken in de woning blijven, mits hij of zij uiteraard de huur voldoet.” Ook bepleit de ABU in de routekaart meer en betere huisvesting, vervolgt hij. “Het SNF-keurmerk dient een eis te zijn in de verplichte certificering van uitzendbureaus en dient ook te gelden voor andere werkgevers die huisvesting beschikbaar stellen en voor huisvestingsorganisaties zelf. Verder doen wij een aantal suggesties om het tekort van 120.000 bedden volgens een realistisch tijdspad weg te werken. Zolang dat tekort er is, is één arbeidsmigrant per kamer – zoals de commissie-Roemer voorstelt – niet realistisch. Dan zal het huisvestingstekort alleen maar toenemen.”

Integrale aanpak noodzakelijk

“Op dit moment hebben we constructief overleg met het Interdepartementale Projectteam Arbeidsmigranten, dat opvolging moet geven aan het rapport-Roemer,” vertelt Van der Meijden. “De inbreng van de ABU wordt zeer gewaardeerd.” Voor Sijpestijn is het vooral belangrijk dat daarbij niet aan cherry picking wordt gedaan. “Met de routekaart staan wij voor een integrale aanpak. Een paar individuele maatregelen zullen de problemen rond arbeidsmigranten niet gaan oplossen.” Hij hoopt dan ook dat het nieuwe kabinet zich positiever opstelt over het thema arbeidsmigratie dan het vorige kabinet. “Er is volstrekt geen sprake van verdringing van Nederlandse werkzoekenden. We hebben een forse economische groei, een extreem laag werkloosheidpercentage en een bevolking die meer en meer vergrijst. Arbeidsmigranten zijn keihard nodig om onze welvaart en ons welzijn op peil te houden. Dat betekent dat we er alles aan moeten doen om een aantrekkelijk gastland te zijn, en te voorkomen dat arbeidsmigranten kiezen voor omliggende landen waar zaken beter geregeld zijn. Met deze routekaart willen wij daar als ABU onze bijdrage aan leveren.”

“Arbeidsmigranten zijn keihard nodig om onze welvaart en ons welzijn op peil te houden. Dat betekent dat we er alles aan moeten doen om een aantrekkelijk gastland te zijn.” – Tom Sijpestijn, bestuurslid ABU

De hoofdpunten uit de ABU-routekaart Arbeidsmigranten

  • Niet alleen meer regels, maar meer hadhaving om de problemen rond arbeidsmigranten daadwerkelijk aan te pakken.
  • Een verplichte certificering voor alle uitzendbureaus.
  • Het SNF-keurmerk dient een eis te zijn in de verplichte certificering van uitzendbureaus en dient ook te gelden voor andere werkgevers die huisvesting beschikbaar stellen en voor huisvestingsorganisaties zelf.
  • Een arbeidsmigrant die voor het eerst naar Nederland komt, heeft recht op twee maanden voltijds minimum(jeugd)loon, ongeacht de contractduur of het aantal gewerkte uren.
  • Na einde werk kan de arbeidsmigrant vier weken in de woning blijven, mits hij of zij de huur voldoet.
  • Als een arbeidsmigrant niet blijkt te functioneren, wordt het vervoer naar het thuisland door de uitzendorganisatie bekostigd en eventuele schulden kwijtgescholden.
  • In samenwerking met de overheid en andere stakeholders moet een actieplan worden opgesteld om het tekort van 120.000 bedden volgens een realistisch tijdspad weg te werken.

“We bouwen de kwaliteitsimpuls rond arbeidsmigranten verder uit. Met als doel een veiliger, zekerder, onafhankelijker en kwalitatiever verblijf van arbeidsmigranten in ons land.” – Rolf van der Meijden, ABU-beleidsadviseur

Bron: ABU