Een week na Prinsjesdag maken we de balans op. Wat zijn de gevolgen voor de arbeidsmarkt en het flexibele uitzendwerk na het indienen van de Miljoenennota en Rijksbegroting 2021 aan de Tweede Kamer?

De CAO onderhandelingen welke op 9 september van start zijn gegaan, bepalen samen met de gevolgen van de coronacrisis de inhoudt van het pakket voorstellen die de werkgevers aan de vakbonden doen. Investeringen in duurzame inzetbaarheid, een verbeterde pensioenregeling, het beperken van de contract flexibiliteit en invoering van standaard uitzendcontracten zijn onderdelen welke aan bod komen. We presenteren u enkele hoogtepunten uit de Miljoenennota 2021.

Commissie-Borstlap

In de Prinsjesdagstukken staan meerdere verwijzingen naar de adviezen van de Commissie regulering van werk (‘Commissie-Borstlap’). Deze commissie heeft zoals bekend ook veel aanbevelingen gedaan over de regels over uitzendwerk: deze ‘rijbaan’ zou grondig herzien moeten worden. Het kabinet noemt het als een beleidsprioriteit om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken. Concrete voornemens of maatregelen zijn er echter (nog) niet. Hoe het kabinet denkt over het rapport van de commissie-Borstlap en – in het verlengde daarvan – over de evaluatie van het uitzendregime, wordt later bekend. Waarschijnlijk horen we hierover begin november pas meer, via een brief van de minister aan de Tweede Kamer. We verwachten niet dat het huidige kabinet rondom uitzenden en andere belangrijke arbeidsmarktonderwerpen grote wetsvoorstellen meer in gang zet. In maart 2021 zijn immers al de verkiezingen. De grondige hervorming van de arbeidsmarkt zal daarom aan een nieuw kabinet worden overgelaten.

Duurzame inzetbaarheid

De omslag op de arbeidsmarkt raakt veel mensen. Door de crisis zijn veel mensen de afgelopen maanden hun baan verloren of dreigen zij de komende periode mogelijk hun baan te verliezen. Met een aanvullend sociaal pakket van 1,4 miljard euro wil het kabinet de komende jaren mensen en bedrijven helpen om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Onderdelen van dit pakket zijn een geode begeleiding van werk(loosheid) naar werk, bij- en omscholing, de aanpak van jeugdwerkloosheid en de bestrijding van armoede en schulden.

Ouderschapsverlof

Het kabinet kiest voor de invoering van negen weken betaald ouderschapsverlof voor beide ouders. Vanaf 2 augustus 2022 wordt een uitkering verstrekt aan werknemers bij opname van ouderschapsverlof. De uitkeringsduur is maximaal 9 weken. De uitkering wordt alleen verstrekt als het verlof in het eerste levensjaar van het kind wordt opgenomen. De uitkering is 50% van het dagloon.

Arbeidsmigranten

In de stukken staat dat het ministerie van SZW samen met verschillende partijen werkt aan goede arbeidsomstandigheden voor arbeidsmigranten. Zo wordt onder meer gewerkt aan een complete en actuele woonregistratie van arbeidsmigranten. Ook komt er een centraal informatieknooppunt waar arbeidsmigranten met vragen terecht kunnen. Bij de uitwerking van deze maatregelen betrekt het kabinet de aanbevelingen van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten, onder aanvoering van Emile Roemer. Ook wordt er, onder andere in samenwerking met de ABU, gewerkt aan extra eisen waarmee malafide uitzendbureaus uit de markt worden geweerd.

Werkgeverslasten: Pensioen

Het kabinet streeft ernaar om de wetgeving voor het nieuwe pensioenstelsel uiterlijk 2022 te laten ingaan. Zo kunnen de pensioenfondsen uiterlijk in 2026 de stap naar het nieuwe stelsel maken. De maximale wachttijd voor de uitzendsector zal worden verkort tot 8 weken, conform het voorstel van de Stichting van de Arbeid. De verkorting van de wachttijd loopt mee in het eerder genoemde wetgevingstraject. Die treedt naar verwachting in 2022 in werking. Daarnaast zal het kabinet nog voor het eind van 2020 een brief sturen naar de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie Van Dijk/ Smeulders. Die motie gaat over een mogelijke verdere verkorting van de wachttijd voor alle pensioenfondsen. De Wet waardeoverdracht kleine pensioenen wordt aangepast. Per 2022 krijgen pensioenuitvoerders de mogelijkheid om alle kleine pensioenen over te dragen, ongeacht of ze nu wel of niet zijn ontstaan door baanwisseling.

Wilt u graag geinformeerd worden over hoe Flexspecialisten uw organisatie kan ondersteunen? Neem dan gerust contact op met uw accountmanager of bel Birgit Toonen, Manager Sales via 0031(0)6 12 98 6001