WARUNKI PROGRAMU FLEXSPECIALISTEN LOYALTY

Udział

W naszym programie nagród możesz wziąć udział, jeżeli otrzymałeś od nas e-mailem osobiste zaproszenie. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania prywatnego adresu e-mail. Stworzone konto dotyczy chronionego hasłem środowiska. Po otrzymaniu powitalnego e-maila uczestnik ma możliwość zmiany hasła na własne. Jak tylko dojdzie do aktywacji konta, uczestnik zyskuje dostęp do salda punktów i prezentów.


Przyznawanie punktów

  • Uczestnikom programu nagród w oparciu o przepracowane godziny co jakiś okres przyznawane są punkty. Godziny pracy, z którymi związane są punkty i sposób ich naliczania są określane przez nas. Każda przepracowana godzina (zwykła, z dodatkami czy nadgodzina) wiąże się z przyznaniem jednego punktu. W punktacji nie są brane pod uwagę dni choroby, urlopu i święta.
  • Po ośmiu przepracowanych tygodniach (dwóch okresach), dochodzi do aktywacji godzin i przyznane zostają punkty z mocą wsteczną.
  • Po przepracowaniu 1200 godzin w roku (do których nie są wliczane dni choroby, urlopu okolicznościowego, urlopu wypoczynkowego oraz wolne dni świąteczne) zaczyna obowiązywać tzw. „podwojenie”.
  • Przy zastosowaniu „podwojenia” każda przepracowana godzina przynosi dwa punkty. Może dojść do wprowadzenia przez nas zmian w artykułach i sposobie naliczania punktów. Jeżeli dojdzie do takiej zmiany, uczestnik zostanie o tym poinformowany w odpowiednim czasie.
  • Wartość punktu określana jest na podstawie rocznej.

Uzyskane i wydane punkty

Uzyskane punkty mogą zostać wykorzystane wyłącznie na prezenty w sklepie internetowym programu nagród. Uzyskane punkty mogą wydane zostać wyłącznie przez danego uczestnika.

Uzyskane punkty ważne są maksymalnie 6 tygodni od zakończenia programu nagród. W przypadku, w którym zdecydujemy się zakończyć program nagród, uczestnicy zostaną o tym powiadomieni w odpowiednim czasie.

Przyznane punkty nie mają żadnej wartości w gotówce, a niewykorzystane nie mogą zostać wymienione na pieniądze.

Zestawienie uzyskanych i wydanych punktów znajduje się w zakładce „Moje konto”.


Zamówienia

Uczestnik może złożyć zamówienie po zalogowaniu się. Do zamówienia artykułów może dojść, jeżeli uczestnik zgromadził wystarczającą ilość punktów i artykuły znajdują się na stanie. Jeżeli uczestnik złożył zamówienie, nie ma możliwości anulowania go. Zamówienie można odebrać jedynie w punkcie odbioru. Jeżeli artykuły w ciągu ośmiu tygodni od dostarczenia nie zostaną odebrane, zostaną zwrócone dostawcy, a punkty przepadną.

Zwrot artykułów możliwy jest wyłącznie, w przypadku wad lub ich nieodpowiedniości i wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Obowiązuje termin gwarancji udzielanej przez dostawcę.

Zamówionymi artykułami zajmuje się bezpośrednio dostawca prezentów. Flexspecialisten nie ponosi odpowiedzialności za załatwianie i status zamówionych artykułów, ani za ich dostępność, czas dostawy, obowiązujące warunki gwarancji, gwarancje, czy szkody wynikłe z korzystania z nich.

 

Zakończenie uczestnictwa

Uczestnik może zrezygnować z uczestniczenia w programie nagród przy pomocy formularza do kontaktu lub e-maila, po tym fakcie ewentualnie zgromadzone punkty przepadną.

W przypadku, gdy uczestnik zakończy stosunek pracy w ciągu sześciu tygodni uczestnictwo w programie nagród może zostać przez nas cofnięte lub okresowo zawieszone. W takiej sytuacji przepadają zgromadzone punkty.

W przypadku zakończenia stosunku pracy z uczestnikiem, dochodzi do automatycznego zakończenia uczestniczenia w programie nagród, a po sześciu tygodniach zgromadzone punkty przepadają.


Oszustwo i nadużycie

W przypadku oszustwa lub nadużycia jesteśmy uprawnieni do podjęcia stosownych działań. Zarówno uczestnictwo, jak i zgromadzone punkty w takiej sytuacji przepadają.


Odpowiedzialność

W przypadku, gdy na drodze realizacji naszych obowiązków w związku z programem nagród stanie siła wyższa, mamy prawo, bez ingerencji sądowej, do zawieszenia w całości lub w części wywiązania się z naszych obowiązków w oparciu o niniejsze warunki, bez jakiegokolwiek obowiązku wypłacenia uczestnikowi odszkodowania.

Wyłączamy z naciskiem wszelką odpowiedzialność cywilną za poniesione (w konsekwencji) szkody zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie, z jakiegokolwiek tytułu, wiążące się z udziałem uczestnika w programie nagród.

W związku z korzystaniem i udziałem w programie nagród uczestnik zwalnia nas ze wszystkich ewentualnych roszczeń osób trzecich.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i zakończenia programu nagród w trybie natychmiastowym bez podania przyczyny i bez zostania pociągniętym do jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnej.

Wszelkie spory, do których może dojść w związku z udziałem w programie nagród, w pierwszej kolejności będą załatwiane polubownie we wzajemnym porozumieniu w oparciu o wzajemne zaufanie i dobrą współpracę.


Wyłączenie odpowiedzialności

Zamówienia/prezenty otrzymane przez pracownika z punktu widzenia podatkowego traktowane są jak wynagrodzenie. Pracodawca z zasady przyjmuje na siebie podatek od wynagrodzeń (ubruttowienie). Pracownik otrzyma jednak w wyniku odebrania zamówienia/prezentu wyższe wynagrodzenie brutto. Wyższe wynagrodzenie brutto ma wpływ na odliczenia od podatku i zależne od dochodu dodatki, takie jak dodatek mieszkaniowy, dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego, dodatek na pokrycie kosztów instytucjonalnej opieki nad dziećmi itd. Ogólnie obowiązuje zasada, że im wyższe jest wynagrodzenie brutto, tym niższe są dodatki.

Możliwe jest również, że pracodawca zamówienie/prezent będzie uważał za szczególny rodzaj podatku pobieranego od wynagrodzeń pracodawcy. W takim przypadku zamówienie/prezent nie wpłynie na wzrost wynagrodzenia brutto pracownika. Pracodawca jest jednak ograniczony w swoich możliwościach w tym zakresie z powodu obowiązującej regulacji o zwrocie kosztów pracy. Czy zaliczyć zamówienie/prezent jako szczególny rodzaj podatku od wynagrodzenia pracodawcy czy dokonać ubruttowienia należy do wyłącznej oceny i wyboru pracodawcy. Wybór będzie widoczny na pasku wynagrodzenia. Jeżeli pracodawca nie dokona ubruttowienia zamówienia/prezentu na pasku wynagrodzenia pracownika, oznaczało to będzie, że zamówienie/prezent zostało uznane za opodatkowane wynagrodzenie pracodawcy.


WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI


Poświęcamy wiele uwagi i starań zawartości i formie naszej witryny internetowej. Pomimo tego nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że informacje na witrynie są w pełni właściwe i pozbawione błędów. Do informacji zamieszczonych na naszej witrynie internetowej nie można rościć sobie żadnych praw związanych z wiarygodnością dla określonych celów i niewydawane są żadne oświadczenia ani gwarancje w związku z ich kompletnością i poprawnością.

Informacje na tej witrynie internetowej regularnie są uzupełniane i zmieniane. Zmiany mogą wprowadzane być natychmiast bez jakiejkolwiek konieczności powiadamiania o nich.

Flexspecialisten Holding nie ponosi w jakikolwiek sposób odpowiedzialności cywilnej za jakiekolwiek szkody bezpośrednie i pośrednie, jakiejkolwiek natury, które wynikną lub mają jakikolwiek związek z korzystaniem lub czasowym brakiem dostępu do witryny.

Flexspecialisten Holding może w stosownych przypadkach usuwać informacje z niniejszej witryny lub (okresowo) czynić je niedostępnymi, jeżeli mowa jest o możliwym naruszeniu praw osób trzecich.


PRAWA AUTORSKIE


Prawa autorskie i wszelkie pozostałe prawa (własność intelektualna) mające związek z nazwą, logiem, zawartością (w tym tekst i obraz), formą i stylem oraz układem niniejszej witryny, należą wyłącznie do Flexspecialisten Holding lub udzielających jej licencji. Flexspecialisten Holding zastrzega sobie z naciskiem te prawa.

Kod (źródłowy) niniejszej witryny i jej części nie może być przesyłany, rozpowszechniany, powielany lub upubliczniany, chyba że dla celów prywatnych lub za zgodą przedsiębiorstwa Flexspecialisten Holding.

Flexspecialisten Holding może w stosownych przypadkach usuwać informacje z niniejszej witryny lub (okresowo) czynić je niedostępnymi, jeżeli mowa jest o możliwym naruszeniu praw osób trzecich.


Contact Coördinatoren Flexwerkers Polen


Coördinator Dawid Wronski


Flexspecialisten

Raadhuislaan 30, 5341 GM Oss

Telefoon:  088 594 01 00 

Check onze Instagram
Contact

Flexspecialisten is gevestigd in het Flexhuis.


Bezoekadres: Raadhuislaan 30, 5341 GM Oss

Postadres: Postbus 294, 5340 AG Oss

Telefoon: +31 (0)88 594 01 00

E-mail: info@flexspecialisten.nl

Solliciteer nu